کلاس منحصر به فرد استاد صاحبی که در آن زبان پژوهان عزیز قادر به انتخاب لهجه آمریکایی

 و لهجه جنوبی آمریکایی است. IPA