کلاسهای آنلاین و حضوری مکاتبات بازرگانی، برگزاری مراسم و سمینارها، و نمایشگاهها ی استاد صاحبی

با بسته های انحصاری استاد صاحبی به شکل گروهی تا ۳ نفر و خصوصی همراه با ویدئو های آموزشی فنون سخنرانی  استاد صاحبی