این کلاس ها به شکل گروهی و خصوصی هر روز هفته به غیر از جمعه ها

و برای کسانی که یا روز های زوج یا فرد تنها قادر به کلاس رفتن هستند با هماهنگی با استاد صاحبی برگزار می شوند